അങ്കമാലി പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ്(അപക്) ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ 2020 ആഘോഷം