അങ്കമാലി പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് (APAK)*പൊന്നോണം 2022 ഫ്ളയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.